Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viapoolun poolun
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viapoolun poolun
3298 7416 500
Reposted fromhare hare viagdziejestola gdziejestola
0706 c743
Reposted frommaaraw maaraw viaMezame Mezame
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viazi zi
1662 2841 500
Reposted fromnutt nutt viazi zi

August 15 2019

Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vialoveproof loveproof
0931 7f03 500
Reposted fromnyaako nyaako viaGunToRun GunToRun
2412 fa05
Reposted fromijo ijo viaMezame Mezame

August 14 2019

2114 085b
Reposted fromfadenb fadenb viapassingbird passingbird
0080 6735 500
Reposted frompsuj-a psuj-a viapassingbird passingbird
8607 b614 500
Reposted fromxawery xawery vialiveindarkness liveindarkness
1844 02e6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
0495 e276 500
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
0920 1638
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl