Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

I znowu cały dzień we łzach...
4498 4e8b 500
Reposted fromrudosci rudosci viaPicki91 Picki91
Mam mnóstwo uczuć, nad którymi nie panuję.  Jakbym była gościem we własnej głowie.  Jeśli nie złapię oddechu, to wybuchnę. (13why)
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve
Chciałabym nie potrzebować pochwał ani ciepłych słów, ale potrzebuję.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve
3902 ea7f 500
8571 bc2a
Reposted fromzciach zciach viaPicki91 Picki91
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata

June 12 2018

Jak ja nienawidzę tego stanu. Chcę pogadać, powiedzieć jak się czuję, co mnie dręczy i za cholerę nie mogę. Nie potrafię wydusić ani jednego słowa.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 08 2018

W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 05 2018

4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaPicki91 Picki91

May 31 2018

Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax
8080 37cf 500

May 17 2018

5614 90bc 500
Reposted fromoll oll viaskraweksiebie skraweksiebie
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaskraweksiebie skraweksiebie
Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viapoolun poolun

May 15 2018

In your life, you meet people. Some you never think about again. Some, you wonder what happened to them. There are some that you wonder if they ever think about you. And then there are some you wish you never had to think about ever again. But you do.
— C.S. Lewis, The Wonder Years
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl