Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viaszarakoszula szarakoszula
7994 47f0
Reposted fromamphetamine amphetamine viaPoranny Poranny

October 10 2019

4163 2687
Reposted frommhorrighan mhorrighan viagdziejestola gdziejestola
2812 39a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
6296 bc00
Reposted fromamphetamine amphetamine viaMezame Mezame
6158 9cda 500

October 08 2019

Reposted fromFlau Flau
Reposted fromkicikitka kicikitka viaelentarie elentarie
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaelentarie elentarie

October 07 2019

5364 d535 500
Reposted fromFlau Flau
2549 f747 500
Reposted fromipo ipo viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Nie jestem pewien czy "przepraszam", jest w stanie tutaj pomóc. Chyba łatwiej jest porozmawiać i powiedzieć o tych uczuciach. W chwili w której się dzieją, niż potem przepraszać. Praca wspólna dwojga ludzi. Wnioski z wiwisekcji. Tak, wiem że łatwiej przeprosić, tym bardziej że coraz częściej nic za tym słowem nie stoi. Przynajmniej u większości gatunku.
2698 9467
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa

October 02 2019

6434 9bad
Reposted fromamphetamine amphetamine viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl