Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viabadassfromhell badassfromhell
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viapersona-non-grata persona-non-grata
Dreamer by Widdershins-Works
Reposted fromepicenegod epicenegod viaMezame Mezame
6651 c44b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
5907 8326 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaSzczurek Szczurek

October 17 2017

4524 7490 500
Slabket, Dusty Ray
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viaSzczurek Szczurek
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
When a human strokes your skin
That is when you let them in
— Aurora Aksnes "Through The Eyes Of A Child"
Wiesz jakie to uczucie, kiedy patrzysz na innych i widzisz, jacy są mądrzy, poukładani w swoim życiu, a ty jesteś tylko chodząca porażką, która unieszczęśliwia swoich rodziców?
— (via perdiditt)
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
3678 ab5d 500

October 10 2017

Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena vialekkaprzesada lekkaprzesada
2686 1bba

horrifying:

via weheartit

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl