Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

1357 3584 500
Właśnie tego chcemy. 
Reposted fromhrafn hrafn viaelentarie elentarie
1987 c3c1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
2158 1598 500
Reposted fromrubinek rubinek vialekkaprzesada lekkaprzesada
2444 d7ad 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaPoranny Poranny
3115 d1ea 500
Reposted frompiehus piehus viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
8721 67d0 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaSzczurek Szczurek
3237 0972 500
Reposted fromxawery xawery vialiveindarkness liveindarkness
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
2070 bdf0
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaSzczurek Szczurek

February 17 2020

0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
6559 4a70 500
Reposted fromrof rof viaelentarie elentarie
2350 4660 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91

February 09 2020

7514 0a90 500
Reposted fromyikes yikes vialiveindarkness liveindarkness

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
3475 1fa4 500
Reposted frombrumous brumous viaMezame Mezame
3366 08aa
Reposted fromrubinek rubinek viaSzczurek Szczurek
1834 a609 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaPoranny Poranny
3455 d27a 500
Reposted fromprzegrany przegrany viacorvax corvax
8292 f8c8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl